Vandplejefond


Fangstjournal


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å


Konkurrence

Skelstenen ved Karup Å


Færdes du langs Karup Å, er det ikke altid kun naturen der præger landskabet. Til tider er der også kulturelle indslag, som for nogen kan være interessante. Et af disse kulturelle indslag findes vest for Karup by. Her finder du en stor sten, som har en historisk betydning for området - Det er den store skelsten, som var et såkaldt trebundet skel.

Stenen står på det sted, hvor en lille bæk fra Høgild mose løber ud i Karup Å og er allerede omtalt i 1656 hvor det fortælles, at man fra stenen kunne kaste en mindre sten ind i tre stifter1, tre herreder2, tre len3, tre sysler4, tre sogne5 og endelig tre bymarker6.

Stenen forsvandt på et tidspunkt fra sin plads ved åen. Måske fordi den skulle anvendes til byggemateriale på en nærliggende gård. Og efter at den havde været forsvundet i mange år, blev den genfundet hos Leif Søgaard i Egelund og på foranledning af lokalhistorisk forening i Karup, fik kommunen den tilbage i 1987 og igen anbragt på sin oprindelige plads. Stenen finder du knap 2 km vest for Karup, på østsiden af åen.


Skelstenen, som den står i dag. Foto: P. Knudsen.


Stenen står i øvrigt ikke langt fra et af de højeste punkter i området, kaldet "Gallehøj". Navnet har det fået fordi det var datidens galgested - Altså det sted hvor bl.a. forbrydere blev hængt. Fra Gallehøj kunne de hængte ses på lang afstand, til skræk og advarsel.


Per Knudsen, FKS, 22. februar 2006


Note 1:

Et stift er et kirkeligt, geografisk område, som ledes af en biskop.

Retur til tekst


Note 2:

Et herred er et lokalt forvaltningsområde, hvor kongens repræsentant, lensfogeden, var øverste myndighed og han var samtidig øverste dommer ved herredstinget. Dets administrative betydning ophørte ved retsplejeloven i 1919.

Retur til tekst


Note 3:

Et len er et landområde, som kongen overlod til en lensmand at forvalte for visse modydelser, f.eks. et lån. Der fandtes ca. 50 len i Danmark og ved enevældens indførelse i 1660, blev lenene omdannet til amter.

Retur til tekst


Note 4:

Et Syssel bestod af et antal herreder. De jyske sysler havde både politiske og juridiske opgaver. Den øverste myndighed var Sysseltinget.

Retur til tekst


Note 5:

Et sogn er betegnelsen for et område med en fælles kirke. Sognene udgjorde på landet, helt frem til kommunalreformen i 1990, en selvstændig kommune.

Retur til tekst


Note 6:

En bymark er en mark, som lå umiddelbart udenfor selve byen.

Retur til tekst


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 22. februar 2006 og set 3.776 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

17. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

14. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,40 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser