Udryd bjørnekloen


Sæler i Karup Å


Vandplejefond


Fangstjournal


Lystfiskerferie


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Velkommen til Karup Å Sammenslutningens hjemmeside.


KÅS, som vi i daglig tale kalder os selv, er en sammenslutning af 12 sportsfiskerforeninger, som alle har fiskeret i Karup Å og som samarbejder om at fremme sportsfiskeriet og forbedre forholdene for fisk og anden fauna i Karup Å.

For mange står Karup Å i dag som det ultimative indenfor havørredfiskeri. Et fiskeri, som ikke er kommet af sig selv, men er alene opnået gennem et utrætteligt samarbejde mellem lodsejerne, myndighederne og foreningerne i KÅS, gennem mere end 70 år.


Det frugtbare samarbejde er en del af årsagen til, at Karup Å i dag, med rette, kan betragtes som et af de fineste havørredvande i verden. Der bliver hvert år taget flere havørreder over de magiske 10 kg. Men når det er sagt, er der fortsat mange opgaver der skal løftes.


Indtil efteråret 2004 var der stadig en alvorlig spærring ved Uhre dambrug, i hovedløbet af Karup Å og der er i skrivende stund, fortsat store problemer ved ind- og udløbet af Karup El-værks Dambrug og ved Agerskov dambrug. El-værks dambruget har siden midten af tresserne og helt frem til i dag, været en alvorlig trussel mod havørrederne i Karup Å. Forholdene omkring dambruget er i de senere år blevet markant forbedret, men vi er i KÅS ikke tilfredse med de løsninger der er fundet og Viborg Kommune arbejder da også på at gøre passagemulighederne endnu bedre.


I mange af åens små sideløb er der fortsat spærringer, som forhindrer fiskens frie vandring op til gydepladserne. Det er derfor nødvendigt at der hvert år elektrofiskes efter moderfisk, for at skaffe æg og sæd til yngelopdræt.

Det er i dag KÅS, som står for elektrofiskeri efter moderfisk til strygning og den deraf følgende udsætning af yngel og smolt. Fisk som alle er opdrættet på Karup Å's egen vilde havørredstamme.


Opdrættet af øjenæg, som KÅS også står for, foregår på Trevad Ørredpark, som ejes af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Siden 2009 er opdrættet af yngel og smolt, af økonomiske årsager, blevet flyttet til en fiskemester i Nibe.


Velproportioneret moderfisk, fanget under elektrofiskeri i december 2001. Læs mere om elektrofiskeri under "Vandpleje"


I de senere år er opmærksomheden, sideløbende med udsætningerne, blevet rettet mere og mere mod vandløbsrestaureringer. Her gør KÅS foreningerne sig også gældende og har ved flere lejligheder, i samarbejde med myndigheder og de respektive lodsejere, genetableret stryg og slyngninger på store strækninger i mange af sideløbene til Karup Å. Det har efterfølgende vist en mangedobling af antallet af gydende fisk på de restaurerede strækninger.


I 2004 opkøbte Viborg Amt vandindvindingstilladelsen til to dambrug i Resen Bæk og et dambrug i Sejbæk. Disse dambrug blev alle nedlagt i 2005 og bækkene blev lagt tilbage i et naturligt snoet forløb uden opstemninger. Projekter som vi i KÅS er utroligt glade for og som er til stor gavn for den vilde fauna i Karup Å systemet og et kæmpe skridt frem mod en selvproducerende stamme af havørreder.


Venlig hilsen
Karup Å Sammenslutningen

Sammenhold - Samarbejde - Sammenslutning

Siden er sidst redigeret 12. januar 2014 og set 1.480.679 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,10 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser