Udryd bjørnekloen


Sæler i Karup Å


Vandplejefond


Fangstjournal


Lystfiskerferie


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Velkommen til Karup Å Sammenslutningens hjemmeside.


KÅS, som vi i daglig tale kalder os selv, er en sammenslutning af 12 sportsfiskerforeninger, som alle har fiskeret i Karup Å og som samarbejder om at fremme sportsfiskeriet og forbedre forholdene for fisk og anden fauna i Karup Å.

For mange står Karup Å i dag som det ultimative indenfor havørredfiskeri. Et fiskeri, som ikke er kommet af sig selv, men er alene opnået gennem et utrætteligt samarbejde mellem lodsejerne, myndighederne og foreningerne i KÅS, gennem mere end 50 år.


Det frugtbare samarbejde er en del af årsagen til, at Karup Å i dag, med rette, kan betragtes som et af de fineste havørredvande i verden. Der bliver hvert år taget flere havørreder over de magiske 10 kg. Men når det er sagt, er der fortsat mange opgaver der skal løftes.


Indtil efteråret 2004 var der stadig en alvorlig spærring ved Uhre dambrug, i hovedløbet af Karup Å og der er i skrivende stund, fortsat store problemer ved ind- og udløbet af Karup El-værks Dambrug og ved Agerskov dambrug. El-værks dambruget har siden midten af tresserne og helt frem til i dag, været en alvorlig trussel mod havørrederne i Karup Å. Forholdene omkring dambruget er i de senere år blevet markant forbedret, men vi er i KÅS ikke tilfredse med de løsninger der er fundet og Viborg Kommune arbejder da også på at gøre passagemulighederne endnu bedre.


I mange af åens små sideløb er der fortsat spærringer, som forhindrer fiskens frie vandring op til gydepladserne. Det er derfor nødvendigt at der hvert år elektrofiskes efter moderfisk, for at skaffe æg og sæd til yngelopdræt.

Det er i dag KÅS, som står for elektrofiskeri efter moderfisk til strygning og den deraf følgende udsætning af yngel og smolt. Fisk som alle er opdrættet på Karup Å's egen vilde havørredstamme.


Opdrættet af øjenæg, som KÅS også står for, foregår på Trevad Ørredpark, som ejes af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Siden 2009 er opdrættet af yngel og smolt, af økonomiske årsager, blevet flyttet til en fiskemester i Nibe.


Velproportioneret moderfisk, fanget under elektrofiskeri i december 2001. Læs mere om elektrofiskeri under "Vandpleje"


I de senere år er opmærksomheden, sideløbende med udsætningerne, blevet rettet mere og mere mod vandløbsrestaureringer. Her gør KÅS foreningerne sig også gældende og har ved flere lejligheder, i samarbejde med myndigheder og de respektive lodsejere, genetableret stryg og slyngninger på store strækninger i mange af sideløbene til Karup Å. Det har efterfølgende vist en mangedobling af antallet af gydende fisk på de restaurerede strækninger.


I 2004 opkøbte Viborg Amt vandindvindingstilladelsen til to dambrug i Resen Bæk og et dambrug i Sejbæk. Disse dambrug blev alle nedlagt i 2005 og bækkene blev lagt tilbage i et naturligt snoet forløb uden opstemninger. Projekter som vi i KÅS er utroligt glade for og som er til stor gavn for den vilde fauna i Karup Å systemet og et kæmpe skridt frem mod en selvproducerende stamme af havørreder.


Venlig hilsen
Karup Å Sammenslutningen

Sammenhold - Samarbejde - Sammenslutning

Siden er sidst redigeret 12. januar 2014 og set 1.148.750 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

25. november 2015:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

25. november 2015:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. november 2015:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 6,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. november 2015:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

10. november 2015:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,30 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

4. november 2015:
Det er med stor sorg vi i dag har modtaget meddelelsen om at formanden for KÅS gennem 30 år, Mogens Thomassen, er afgået ved døden. Mogens har i alle årerne været en af de bærende kræfter i Sammenslutningen, ikke alene som formand, men også som formand for vandplejeudvalget. Hans venskab og samarbejde rakte langt ud over Sammenslutningens grænser. Alt sammen til gavn for Karup Å og alle der færdes langs åen. Hans samarbejde med lodsejerne, kommunerne og andre offentlige instanser, har styrket indsatsen for miljøforbedringer i hele Å-systemet, så Karup Å i dag fremstår, som et rent og særdeles produktivt vandløb. Kære Mogens, tak for indsatsen, venskabet, humoren, maden, de stille stunder, latteren, varmen og hjerteligheden og først og fremmest tak for det gode eksempel du var, og fortsat er for os. Vores tanker går i denne svære tid også til Mogens familie. Æret være Mogens minde.

****************************
Vi i KÅS, har besluttet at åbne en konto hvor det er muligt at indbetale et beløb, i stedet for en evt. krans eller blomster, i forbindelse med Mogens bisættelse.
Beløbet der kommer ind får Agnes.
Alle der donerer bliver skrevet på et kort, som vedlægges en krans.
Indbetaling kan ske til: SparNord reg. 8500 konto: 0005313279.
Evt. indbetaling skal ske senest torsdag den 12. nov 2015.
Bisættelsen finder sted fra Sunds Kirke fredag den 13. november kl. 13:00.
KÅS kasserer Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser