Udryd bjørnekloen


Sæler i Karup Å


Vandplejefond


Fangstjournal


Lystfiskerferie


Konkurrence


Karup Å havørrederne


KÅS har fået ny hjemmeside - Se den nye side på www.karupaa.dk


Velkommen til Karup Å Sammenslutningens hjemmeside.


KÅS, som vi i daglig tale kalder os selv, er en sammenslutning af 12 sportsfiskerforeninger, som alle har fiskeret i Karup Å og som samarbejder om at fremme sportsfiskeriet og forbedre forholdene for fisk og anden fauna i Karup Å.

For mange står Karup Å i dag som det ultimative indenfor havørredfiskeri. Et fiskeri, som ikke er kommet af sig selv, men er alene opnået gennem et utrætteligt samarbejde mellem lodsejerne, myndighederne og foreningerne i KÅS, gennem mere end 70 år.


Det frugtbare samarbejde er en del af årsagen til, at Karup Å i dag, med rette, kan betragtes som et af de fineste havørredvande i verden. Der bliver hvert år taget flere havørreder over de magiske 10 kg. Men når det er sagt, er der fortsat mange opgaver der skal løftes.


Indtil efteråret 2004 var der stadig en alvorlig spærring ved Uhre dambrug, i hovedløbet af Karup Å og der er i skrivende stund, fortsat store problemer ved ind- og udløbet af Karup El-værks Dambrug og ved Agerskov dambrug. El-værks dambruget har siden midten af tresserne og helt frem til i dag, været en alvorlig trussel mod havørrederne i Karup Å. Forholdene omkring dambruget er i de senere år blevet markant forbedret, men vi er i KÅS ikke tilfredse med de løsninger der er fundet og Viborg Kommune arbejder da også på at gøre passagemulighederne endnu bedre.


I mange af åens små sideløb er der fortsat spærringer, som forhindrer fiskens frie vandring op til gydepladserne. Det er derfor nødvendigt at der hvert år elektrofiskes efter moderfisk, for at skaffe æg og sæd til yngelopdræt.

Det er i dag KÅS, som står for elektrofiskeri efter moderfisk til strygning og den deraf følgende udsætning af yngel og smolt. Fisk som alle er opdrættet på Karup Å's egen vilde havørredstamme.


Opdrættet af øjenæg, som KÅS også står for, foregår på Trevad Ørredpark, som ejes af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Siden 2009 er opdrættet af yngel og smolt, af økonomiske årsager, blevet flyttet til en fiskemester i Nibe.


Velproportioneret moderfisk, fanget under elektrofiskeri i december 2001. Læs mere om elektrofiskeri under "Vandpleje"


I de senere år er opmærksomheden, sideløbende med udsætningerne, blevet rettet mere og mere mod vandløbsrestaureringer. Her gør KÅS foreningerne sig også gældende og har ved flere lejligheder, i samarbejde med myndigheder og de respektive lodsejere, genetableret stryg og slyngninger på store strækninger i mange af sideløbene til Karup Å. Det har efterfølgende vist en mangedobling af antallet af gydende fisk på de restaurerede strækninger.


I 2004 opkøbte Viborg Amt vandindvindingstilladelsen til to dambrug i Resen Bæk og et dambrug i Sejbæk. Disse dambrug blev alle nedlagt i 2005 og bækkene blev lagt tilbage i et naturligt snoet forløb uden opstemninger. Projekter som vi i KÅS er utroligt glade for og som er til stor gavn for den vilde fauna i Karup Å systemet og et kæmpe skridt frem mod en selvproducerende stamme af havørreder.


Venlig hilsen
Karup Å Sammenslutningen

Sammenhold - Samarbejde - Sammenslutning

Siden er sidst redigeret 12. marts 2019 og set 1.587.597 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

21. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en laks på 7,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

24. maj 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser